Gut Osokorowka (Dyck, Janzen), Alexandrowskij Ujesd, Nataljewskaja Wolostj

 

Gutsname: Osokorowka
Weitere Gutsnamen:
Ortsnummer: D1957
Koordinaten:
Admin. Zuordnung:
Gouvernement Jekaterinoslaw, Alexandrowskij Ujesd, Nataljewskaja Wolostj. Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Натальевская волость.
Erworben:
Topografische Lage:
Landfläche: 193+188+421 Dess. (1899).
Einwohnerzahl:

Zusatzinformationen: 3 Betriebe:
Dyck, Jakob Klass (1899, 1914). 193 Dess.
Janzen, Johann Jakob (1899). 188 Dess.
Janzen, Martin Jakob (1899). 421 Dess.
Quellen: [125 S. 152]

 
Quellen:
14. Grandma Datenbank. CMHS Fresno, USA. 2018. Beschreibung.
 

125. Mennonite Estates in Imperial Russia. Second Edition rev. and expanded. Helmut Huebert. Winnipeg, Canada. 2008. 

 
   
Karte Wolosti im Ujesd Alexandrowsk, Gouvernement Jekaterinoslaw 1911. (russisch) von Viktor Petkau.
 
 

 

 

   
Zuletzt geändert am 26 Oktober 2020