Fabrik Lepp & Wallmann:

Husband: Fabrik Lepp & Wallmann
Husband: Johann Lepp Leiter und Besitzer von Lepp & Wallmann
Husband: Andreas Wallmann Fabrikbesitzer

Zuletzt geaendert am 26 September 2002