In Chortiza Hof C104 wohnten:

Husband: Heinrich Martens Wife: Katharina Braun
Husband: Johann Martens Wife:

Zuletzt geaendert am 09 April 2002