Molotschna. Mennonitische Ahnenforschung

Ehemann: Johann Johann Penner
Geburt: Ung 1788 in: Prussia Heirat: in: Tod: in: Vater: Johann Penner Mutter: Andere Ehepartner:
Ehefrau: Katharina
Geburt: Ung 1810 in: Tod: in: Vater: Mutter: Andere Ehepartner:


Zuletzt geaendert am 25 April 2010